Wat gëtt et Neits?

 

Am Januar 2021 ass den neien Album ‚1971‘ vu georges urwald & FLOTT opgeholl ginn, dee säit Mäerz 2021 an den digitale Museksthéiken an op CD ze fannen ass. 

13 Lidder iwwert de Clown an d’Liewen, iwwert d’Liewen an de Clown.

Den 23. Oktober 2021 gëtt de Programm an der Philharmonie virgestallt. Bäi deeër Geleeënheet kënnt och de Vinyl ‚1971‘ eraus.